Příběhy

ADIDAPHAT hôm nay đầy đủ duyên lành ĐẠO TRÀNG ĐAN PHƯỢNG HÀ NỘI chúng con vừa hoàn thành ca hộ niệm cho phật tử phạm thị bốn pd diêu năm 100t đạo tràng chúng con hộ niệm cho cụ được hơn 6 năm hôm qua ngày 19 tháng 5 cụ đã xả bỏ báo thân trong tiếng niệm Phật của đạo tràng nhưng vì nghiệp chướng sâu dày vì thương con nhớ cháu trong lúc cụ lâm chung không có một người con nào nhà chỉ Duy nhất một người con gái út của cụ nên sau 12h cụ gặp trở ngại chúng con khai thị hết sức nhưng cụ vẫn chưa buông may mắn cho cụ ra đi đúng ngày có trang zoom chúng con nhờ thầy diêu âm khai thị cho cụ chúng con niệm tiếp tục đến tiếng thứ 23 cụ chuyển tướng hẳn rõ rệt và chân tay mềm mại tươi hồng đẹp hơn lúc sống con xin thay mặt đạo tràng Đan Phượng cùng toàn thể gia đình cụ phạm thị bốn pd diêu năm xin cảm niệm công đức của thầy diêu âm cùng toàn thể chư vị đồng tu trên trang zoom Hộ niệm thế giới đã niệm Phật hộ niệm cho cụ pháp hộ niệm vô cùng vi diệu nếu như hàng phàm phu tục tử tội chướng sâu dày như chúng con nếu không nương nhờ vào pháp hộ niệm thì không có cách nào vãng sanh về Tây Phương cực lạc thoát khỏi tam ác đạo ADIDAPHAT 🙏🙏🙏 con mong sao cho nhiều người Việt Nam ai cũng biết đến pháp niệm Phật hộ niệm cho nhau vãng sanh về Tây Phương cực lạc ADIDAPHAT cho con về Tây Phương cực lạc ADIDAPHAT 🙏🙏🙏

Fermentum fringilla

ADIDAPHAT hôm nay đầy đủ duyên lành ĐẠO TRÀNG ĐAN PHƯỢNG HÀ NỘI chúng con vừa hoàn thành ca hộ niệm cho phật tử phạm thị bốn pd diêu năm 100t đạo tràng chúng con hộ niệm cho cụ được hơn 6 năm hôm qua ngày 19 tháng 5 cụ đã xả bỏ báo thân trong tiếng niệm Phật của đạo tràng nhưng vì nghiệp chướng sâu dày vì thương con nhớ cháu trong lúc cụ lâm chung không có một người con nào nhà chỉ Duy nhất một người con gái út của cụ nên sau 12h cụ gặp trở ngại chúng con khai thị hết sức nhưng cụ vẫn chưa buông may mắn cho cụ ra đi đúng ngày có trang zoom chúng con nhờ thầy diêu âm khai thị cho cụ chúng con niệm tiếp tục đến tiếng thứ 23 cụ chuyển tướng hẳn rõ rệt và chân tay mềm mại tươi hồng đẹp hơn lúc sống con xin thay mặt đạo tràng Đan Phượng cùng toàn thể gia đình cụ phạm thị bốn pd diêu năm xin cảm niệm công đức của thầy diêu âm cùng toàn thể chư vị đồng tu trên trang zoom Hộ niệm thế giới đã niệm Phật hộ niệm cho cụ pháp hộ niệm vô cùng vi diệu nếu như hàng phàm phu tục tử tội chướng sâu dày như chúng con nếu không nương nhờ vào pháp hộ niệm thì không có cách nào vãng sanh về Tây Phương cực lạc thoát khỏi tam ác đạo ADIDAPHAT 🙏🙏🙏 con mong sao cho nhiều người Việt Nam ai cũng biết đến pháp niệm Phật hộ niệm cho nhau vãng sanh về Tây Phương cực lạc ADIDAPHAT cho con về Tây Phương cực lạc ADIDAPHAT 🙏🙏🙏

Lời khai thị của lão cư sĩ Diệu Âm:
Thời mạt pháp muốn tu hành thành tựu:
Phải giữ tánh khiêm cung, giữ vững Tín Nguyện Hạnh, kết thành
nhóm nhỏ niệm Phật, tích cực trợ duyên cho nhau thì vãng sanh
tịnh độ được hy vọng tràn trề. Không được hiếu kỳ đến chuyện dị
thường, không được mơ tưởng đến điều cao siêu, không khởi vọng
tâm cầu cảm ứng, không được tự mãn mình được chứng đắc…
Nếu sơ ý, mọi sự khởi tâm động niệm bất bình thường rất dễ vướng
vào lưới ma. Hiện nay trong nước Việt Nam chúng ta, hộ niệm vãng
sanh đang xảy ra từng ngày. Thật bất khả tư nghì!...
A Di Đà Phật

Copyright © 2019 THẾ GIỚI HỘ NIỆM