Tin tức

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 28)

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 28)

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018). Nam Mô A-Di-Đà Phật Hàng đêm chúng ta nói về hộ niệm như vầy, chư vị có thấy thích thú không? Xin thưa thực là lợi lạc lắm đó nhé. Mình biết rằng...

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 28)

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 27)

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) Nam Mô A-Di-Đà Phật. Hôm nay chúng ta định nghĩa: Vãng sanh là gì? Vấn đề thứ 12, trang 16. Câu (a): Danh từ này được Phật nói rất nhiều trong các...

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 28)

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm (Tọa đàm 26)

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)Nam Mô A-Di-Đà Phật. Phật dạy tất cả đều do tâm tạo, Pháp Hộ-Niệm thực hiện như thế nào theo lý đạo này? Câu (j): Một người tu hành rất giỏi, công...

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 28)

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 25)

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)Nam Mô A-Di-Đà Phật. Nếu giảng xong toàn bộ tập sách này, có thể chúng ta đều nhận ra hầu hết những yếu tố cần thiết liên quan đến Hộ-Niệm. Cho nên người...

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 28)

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 24)

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 Tại Tu viện Phật Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) Nam Mô A-Di-Đà Phật. Hôm nay là ngày tu thứ hai niệm Phật tại đây, mong rằng trong chương trình học tập về Hộ-Niệm này chư vị Phật tử ở Tu Viện Phật-Đà nên phát tâm Hộ-Niệm...

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 28)

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm (Tọa đàm 23)

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) Nam Mô A-Di-Đà Phật. Câu (g): Người ưa thích lý luận cao huyền, vô tình sự lý luận này sẽ tạo chủng tử hỗn loạn trong tâm, tâm loạn không thể vãng...

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 28)

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 22)

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) Nam Mô A-Di-Đà Phật. Hôm nay chúng ta nói đến trang 15, Đáp án (e):Ý niệm cuối cùng quyết định đời kiếp tương lai. Cho nên pháp hộ niệm hướng dẫn...

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 28)

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 21)

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) Nam Mô A-Di-Đà Phật. Phật dạy tất cả do tâm tạo. Pháp Hộ-Niệm thực thi cụ thể và chính xác đạo lý này. Đáp án (b): Người bệnh có tâm nguyện cầu...

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 28)

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm (Tọa đàm 20)

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) Nam Mô A-Di-Đà Phật. Hôm nay chúng ta giảng tới vấn đề thứ 11. Trang 15. Phật dạy tất cả đều do tâm tạo, Pháp Hộ-Niệm thực thi cụ thể và chính xác lý đạo này, xin giải...

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 28)

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm (Tọa đàm 19)

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) Nam Mô A-Di-Đà Phật! Xin mở trang 14, vấn đề: Pháp Hộ-Niệm Vãng Sanh là gì? Đáp án (h): Là một pháp thuộc về tâm lý học nhằm an tâm người bệnh, giảm bớt sự đau khổ cho...