ĐỂ HIỂU THẤU, HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ NIỆM – Cư Sỹ Diệu Âm (Minh Trị).
…Hàng sanh tử phàm phu trong thời mạt pháp này dẫu có tu hành mà không được hộ niệm thì mấy ai thoát vòng đọa lạc!… Pháp hộ niệm vãng sanh thật quí hóa thay. Trong tập sách nhỏ này, Diệu Âm xin nêu ra những điểm chính yếu của pháp hộ niệm, và cố […]