Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 9)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) Nam Mô A-Di-Đà Phật. Bạch Sư Cô cùng chư vị đồng tu, chúng ta đang học tập về Pháp Hộ-Niệm vãng sanh, chương tổng quát về hộ niệm: Tại sao cần phải hộ niệm? Trang 12. […]