Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 8)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) Nam Mô A-Di-Đà Phật. Chúng ta cố gắng học thêm về Pháp Hộ-Niệm. Hôm nay chúng ta nói đến trang số 12, phần số 8. Tại sao cần phải hộ-niệm? a): Đến thời mạt pháp này […]