Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 5)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) Nam Mô A Di Đà Phật! Chúng ta đồng ý rằng trên thế gian này không phải chỉ có một pháp hộ niệm và ở đây chúng ta đang nói về pháp hộ niệm vãng sanh […]