Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 4) Chương 1 câu 5 a, b
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) Nam Mô A Di Đà Phật! Chương 1, vấn đề thứ 5: Trên thế gian này có bao nhiêu Pháp Hộ Niệm? a) Mỗi một Pháp môn tu học đều có pháp hộ niệm riêng. Đúng […]