Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm (Tọa đàm 34)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018). Nam Mô A-Di-Đà Phật. Người niệm Phật ra đi với thoại tướng tốt, trường hợp nào ta biết họ được vãng sanh? Câu 15 ở trang 18. Đáp án (c): Người có đầy đủ Tín-Hạnh-Nguyện, tắt […]