Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 33)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018). Nam Mô A-Di-Đà Phật. Người niệm Phật ra đi với thoại tướng tốt, trường hợp nào ta biết họ được vãng sanh. Trước khi ra đi chính họ nói đã thấy được A-Di-Đà Phật đến tiếp […]