Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 32)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018). Nam Mô A-Di-Đà Phật. Tại sao người ra đi có thoại tướng tốt chưa chắc được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc? Trang 18, câu trả lời (d): Người tu hành phước lớn nhưng nghiệp chưa sạch, thì […]