Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 31)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018). Nam Mô A-Di-Đà Phật. Xin mở trang 17, câu hỏi 14: Người ra đi với thoại tướng tốt tại sao chưa chắc được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc? a) Người tu bố thí làm thiện, ít tạo […]