Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 30)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018). Nam Mô A-Di-Đà Phật. Xin chư vị mở trang 17, chúng ta nói về: Những điều cần nhớ về hiện tượng vãng sanh. Câu (e): Người thực hiện được đầy đủ Tín-Nguyện-Hạnh, lúc lâm chung thấy […]