Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 29)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018). Nam Mô A-Di-Đà Phật. Trang 17, đáp án (c): Người chết về báo mộng cho biết mình đã vãng sanh thì được vãng sanh. Đúng hay sai? – (Sai!). Nhiều gia đình khi có người thân […]