Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 28)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018). Nam Mô A-Di-Đà Phật Hàng đêm chúng ta nói về hộ niệm như vầy, chư vị có thấy thích thú không? Xin thưa thực là lợi lạc lắm đó nhé. Mình biết rằng phương pháp này […]