Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 27)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) Nam Mô A-Di-Đà Phật. Hôm nay chúng ta định nghĩa: Vãng sanh là gì? Vấn đề thứ 12, trang 16. Câu (a): Danh từ này được Phật nói rất nhiều trong các kinh điển Tịnh-Độ, chỉ […]