Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm (Tọa đàm 26)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)Nam Mô A-Di-Đà Phật. Phật dạy tất cả đều do tâm tạo, Pháp Hộ-Niệm thực hiện như thế nào theo lý đạo này? Câu (j): Một người tu hành rất giỏi, công phu cao, thì khi xả […]