Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 25)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)Nam Mô A-Di-Đà Phật. Nếu giảng xong toàn bộ tập sách này, có thể chúng ta đều nhận ra hầu hết những yếu tố cần thiết liên quan đến Hộ-Niệm. Cho nên người nào có duyên nghe […]