Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 24)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 Tại Tu viện Phật Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) Nam Mô A-Di-Đà Phật. Hôm nay là ngày tu thứ hai niệm Phật tại đây, mong rằng trong chương trình học tập về Hộ-Niệm này chư vị Phật tử ở Tu Viện Phật-Đà nên phát tâm […]