Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm (Tọa đàm 23)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) Nam Mô A-Di-Đà Phật. Câu (g): Người ưa thích lý luận cao huyền, vô tình sự lý luận này sẽ tạo chủng tử hỗn loạn trong tâm, tâm loạn không thể vãng sanh Tịnh-Độ. Thưa chư […]