Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 22)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) Nam Mô A-Di-Đà Phật. Hôm nay chúng ta nói đến trang 15, Đáp án (e):Ý niệm cuối cùng quyết định đời kiếp tương lai. Cho nên pháp hộ niệm hướng dẫn thẳng về Tây-Phương Cực-Lạc để […]