Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 21)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) Nam Mô A-Di-Đà Phật. Phật dạy tất cả do tâm tạo. Pháp Hộ-Niệm thực thi cụ thể và chính xác đạo lý này. Đáp án (b): Người bệnh có tâm nguyện cầu hết bệnh thì sẽ […]