Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm (Tọa đàm 20)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) Nam Mô A-Di-Đà Phật. Hôm nay chúng ta giảng tới vấn đề thứ 11. Trang 15. Phật dạy tất cả đều do tâm tạo, Pháp Hộ-Niệm thực thi cụ thể và chính xác lý đạo này, […]