Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm (Tọa đàm 19)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) Nam Mô A-Di-Đà Phật! Xin mở trang 14, vấn đề: Pháp Hộ-Niệm Vãng Sanh là gì? Đáp án (h): Là một pháp thuộc về tâm lý học nhằm an tâm người bệnh, giảm bớt sự đau […]