Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm (Tọa đàm 18)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018). Nam Mô A-Di-Đà Phật. Pháp Hộ-Niệm vãng sanh là gì? Câu (f): Là pháp giúp cho người đang bị bệnh khổ hành hạ được chết sớm để bớt đau khổ. Đúng không chư vị? – (Sai!). […]