Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 17)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) Nam Mô A-Di-Đà Phật. Chương trình của chúng ta là liên tục học tập về Pháp Hộ-Niệm, mong rằng tất cả đồng tu sau cùng ai ai cũng nắm vững phương pháp này để trợ giúp […]