Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 16)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) Nam Mô A-Di-Đà Phật. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta bắt đầu cộng tu niệm Phật ở tu viện Phật-Đà. Cộng tu niệm Phật công đức vô lượng. Trong thời mạt pháp này, Đức […]