Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm (Tọa đàm 15)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) Nam Mô A-Di-Đà Phật! Câu thứ 10, chương số một: Tổng Quát Về Hộ Niệm – Pháp Hộ-Niệm Vãng Sanh là gì? Chắc có lẽ ở đây chư vị biết cả rồi, nhưng bên ngoài còn […]