Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm (Tọa đàm 14)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018). Nam Mô A-Di-Đà Phật! Mỗi đêm, chúng ta học hỏi nhau về hộ niệm. Thì hôm nay, Diệu Âm xin báo cho chư vị một tin vui! Người dì của bác sĩ Phi đã ra đi […]