Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm (Tọa đàm 13)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) Nam Mô A-Di-Đà Phật! Hôm nay, chúng ta nói đến trang 13, câu số 9: Người phát tâm hộ niệm vãng sanh cần nghiên cứu những gì? Mấy ngày qua, chúng ta thường nhắc nhở hãy […]