Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm (Tọa đàm 12)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) Nam Mô A-Di-Đà Phật! Mấy ngày qua tối nào mình cũng nói về hộ niệm, chư vị thấy chương trình này có lợi ích không? – Có! – Có thiệt không? – Thiệt có! – Thiệt […]