Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm (Tọa đàm 11)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) Nam mô A-Di-Đà Phật! Nếu vị nào có sách, xin mở ra trang 13, phần tổng quát về hộ niệm. Câu e) Khi nào người bệnh muốn chết sớm thì nên cần đến hộ niệm. Câu […]