Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm (Tọa đàm 10)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018) Nam Mô A-Di-Đà Phật. Hôm nay chúng ta tiếp tục giảng về phần tại sao phải hộ niệm. Câu d: Người bệnh còn rất nhiều những vướng mắc khác, nên cần phải hộ niệm mới hóa […]